БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА

 

АНТИДОПИНГОВИ

ПРАВИЛА

 

Утвърдени с Решение на

Управителния съвет на БФЛА

на 08.08.2011г. изменени и допълнени с Решение на Управителния съвет от 26.03.2015

 

 

София, 2015 г.


ЧАСТ ПЪРВА

 

ЦЕЛ, СЪДЪРЖАНИЕ, ОСНОВИ

 

Цел

Чл.1 -  Целта на настоящите Антидопингови правила е да уредят организацията и контрола за предотвратяване използването на забранени субстанции и забранени методи от атлети и длъжностни лица,  както и реда за установяване на нарушенията на антидопинговите правила и налаганите санкции.

 

Съдържание

Чл. 2 – Тези Правила се отнасят за атлетите, треньорите, спортно- техническите лица и другия персонал на всички спортни клубове, членове на Българска федерация лека атлетика/БФЛА/.

 

Основи

Чл.3. Настоящите Антидопингови правила на БФЛА се утвърждават съгласно изискванията на чл.1 ал. 2 и чл.12 на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност на Антидопинговия център към министъра на младежта  и спорта – Република България.

 

Чл.4. Тези правила се прилагат при спазване на принципите за съразмерност на наказанието спрямо нарушението и зачитане на човешките права.

 

ЧАСТ ВТОРА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 

Задължения

Чл.5.(1) Атлетите, треньорите, длъжностни лица и другия персонал на всички спортни клубове, членове на БФЛА, са длъжни да знаят кое съставлява нарушение на антидопинговите правила и кои субстанции и методи са включени в Списъка на забранените субстанции и методи.

(2) Всеки състезател, картотекиран или членуващ в БФЛА, се счита съгласен по всяко време да бъде обект на всякакъв състезателен и извънсъстезателен (внезапен) допинг контрол, провеждан от орган с необходимата компетенция.

(3) Състезателите, картотекирани при Българската федерация по лека атлетика, техния помощен персонал и всички други лица, регистрирани или членуващи в БФЛА или свързани с нея по силата на договор, оторизация, акредитация или участие в нейната дейност или състезания се задължават да спазват настоящите Антидопингови правила,Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (НДКТСД) както и нормите, установени с Антидопингови правила на Международната асоциация на атлетическите федерации/IAAF/.

(4) Всеки състезател, определен за тестване, е длъжен да се яви пред антидопинговия екип, дори и при отказ от участие в състезание или тренировка.

(5) Всеки състезател, определен за тестване извън състезание, е длъжен да се яви за вземане на проба от антидопинговия екип в определения в известието срок.

(6) В случаите, когато състезател е прекратил участието си в състезанието по медицински показания, на тестване подлежи предварително изтеглена чрез жребий резерва.

(7) Напускането на станцията за допингов контрол преди даването на пробата се допуска след разрешение на председателя на антидопинговия екип в следните случаи:

1. непосредствено участие в друго състезание;

2. участие в церемония по награждаване;

3. участие в пресконференция;

4. оказване на медицинска помощ;

5. осигуряване на представител, придружител и/или преводач;

6. представяне на документ за самоличност.

 

Отговорност

Чл.6.(1) Състезателите носят отговорност за всяка забранена субстанция или нейни метаболити или маркери, открити в техните проби, както и за притежаването на ресурси за прилагане на забранен метод.

 (2) Състезателите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за отговорността си по ал. 1.

Чл.7.(1) Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение на състезателите  са длъжни:

1. да не препоръчват, предписват, дават или прилагат лекарства, съдържащи забранени субстанции, ако те могат да бъдат заменени с други, които не съдържат такива субстанции;

2. да не препоръчват, предписват, прилагат или предлагат използването на забранени методи, ако те могат да бъдат заменени с такива, които не са забранени.

(2) Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение на спортисти може да не спазят правилата по ал. 1 в случаите на оказване на спешна помощ.

(3) След оказване на спешната помощ по ал. 2 медицинското лице е длъжно незабавно писмено да извести БФЛА и състезателя за приложеното лечение.

 

Особени правила

Чл.8.(1) Всеки състезател изравнил или подобрил Национален рекорд в която и да е дисциплина е длъжен да се подложи на допинг контрол незабавно след състезанието. Националният рекорд ще бъде ратифициран само при условие, че е проведен допинг контрол в съответствие с Правилата на IAAF, пробата е изследвана в акредитирана лаборатория и резултатът от нея е отрицателен.

(2) От всеки състезател изравнил или подобрил Национален рекорд в бегова дисциплина, спортно ходене или многобой се взима уринова проба за изследване на rh-EPO, като в тези случаи е допустимо вземане и на кръвна проба. При щафета  на допинг контрол се подлагат всички участници в щафетата.

 

ЧАСТ ТРЕТА

 

КОНТРОЛ

 

Органи

Чл 9. (1) Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта е Антидопинговият център към министъра на младежта и спорта.

(2) Допингов контрол може да бъде извършен и по искане на:

1. Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF);

2. Българска федерация лека атлетика;

3. Национална федерация по лека атлетика от страна, подписала Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, осъществяваща състезателна и тренировъчна спортна дейност на територията на Република България.

 

Обхват

Чл. 10.  На допингов контрол подлежат:

1. състезателите, картотекирани при Българската федерация лека атлетика;

2. състезателите от страните, подписали Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, съставен на 12 септември 2002 г. във Варшава (ДВ, бр. 82 от 2005 г.) и ратифициран със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 17 от 2005 г.), когато те пребивават на територията на Република България;

3. състезателите, участващи в международни спортни прояви на територията на Република България, по искане от страна на Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF).

4. спортисти, лишени от състезателни права вследствие на нарушение на антидопинговите правила.

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

 

НАРУШЕНИЕ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА

 

Определение

Чл.11. (1) Допингът е проява на едно или повече от нарушенията на антидопинговите правила, посочени в ал. 2.

(2) Нарушение на антидопинговите правила е едно или повече от следните деяния:

1. наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на ссъстезател при съобразяване със следните условия и изключения:

а) лично задължение на всеки състезател е да се увери, че в организма му не постъпват забранени субстанции; състезателят носи отговорност за всяка забранена субстанция, нейни метаболити или маркери, открити във взета от него проба, като не е необходимо да се доказват намерение, вина, небрежност или съзнателно използване от страна на състезателя за установяване на нарушението;

б) достатъчни доказателства за установяване на нарушението има при наличие на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба „А", при условие че състезателят не се възползва от правото на анализ на проба „Б" и такъв не се състои, както и при условие че проба „Б" се анализира и резултатът от нейния анализ потвърждава наличието на забранената субстанция и/или нейните метаболити или маркери, открити в проба „А" на спортиста, или ако проба „Б" на състезателя е разделена в две шишета и анализът на второто шише потвърди наличието на забранена субстанция или метаболити или маркери, открити в първото шише;

в) с изключение на субстанциите, за които в Списъка на забранените субстанции и методи е определен количествен праг, наличието на каквото и да е количество забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в пробата на състезател съставлява нарушение на антидопинговите правила;

г) като изключение от общото правило на т. 1 Списъкът на забранените субстанции и методи или международните стандарти могат да установяват специални критерии за определяне на забранени субстанции, които могат да бъдат произведени ендогенно;

2. използването или опитът за използване от състезател на забранена субстанция или забранен метод при съобразяване със следните условия и изключения:

а) лично задължение на всеки състезател е да се увери, че в организма му не постъпват забранени субстанции и не е употребяван забранен метод, като не е необходимо да се доказват намерение, вина, небрежност или съзнателно използване от страна на спортиста за установяване на нарушение, свързано с използването на забранена субстанция или забранен метод;

б) без съществено значение е дали използването или опитът за използване на забранена субстанция или забранен метод са били успешни, или не; за установяване извършването на нарушение на антидопинговите правила е достатъчно, че забранената субстанция или забраненият метод са били използвани или е бил направен опит за тяхното използване;

3. избягване, отказ от участие или неучастие в пробовземане на състезател без уважителна причина във вземане на проби след получаване на известие съгласно установеното в наредбата или избягване по какъвто и да е друг начин на процедурата по вземане на проби;

4. нарушаването на изискванията, свързани със задължението на състезателя да бъде на разположение за извънсъстезателно тестване, включително и неуспешното подаване на информация за местонахождението и пропуснатите проверки, които се декларират въз основа на правила, съответстващи на посочените в Международния стандарт за тестване и разследвания на Световната антидопингова агенция (САА); всяка комбинация от три пропуснати проверки и/или неуспешно предоставяна информация за местонахождение, извършени в срок 12 месеца, съгласно установеното от антидопинговите организации с юрисдикция върху спортиста;

5. фалшифицирането или опитът за фалшификация на която и да е част от процедурата за допингов контрол; всяко компрометиращо процедурата за допингов контрол поведение, което не е включено в определението за забранен метод; фалшифицирането включва (но не само) умишлена намеса или опит за намеса в работата на служител на екип за антидопингов контрол чрез предоставяне на заблуждаваща информация на антидопингова организация както сплашване или опит за сплашване на потенциален свидетел;

6. притежаването на забранена субстанция или забранен метод при съобразяване със следните условия и изключения:

а) притежаване на забранена субстанция или забранен метод от състезател по всяко време и на всяко място, освен ако спортистът установи, че притежаването е съгласно разрешение за терапевтична употреба (РТУ), издадено по реда на чл. 15 от НДКТСД или друго приемливо оправдание;

б) притежаване на забранена субстанция или забранен метод по време на или извън състезание от спортно-техническо лице във връзка със спортист, състезание или тренировка, освен ако спортно-техническото лице установи, че притежаването е съгласно РТУ, издадено на спортист по реда на чл. 15 от НДКТСД, или друго приемливо оправдание;

7. трафикът или опитът за трафик на забранена субстанция или забранен метод;

8. прилагането или опитът за прилагане на забранена субстанция или забранен метод върху спортист по време на състезание, прилагането или опитът за прилагане върху спортист извън състезание на забранена субстанция или на забранен метод, които са забранени извън състезание;

9. оказване на помощ, насърчаване, подпомагане, подбуждане, сговаряне, прикриване или друго съучастие, включващо нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила, или нарушение на чл. 81, ал. 1 НДКТСД от друго лице;

10. забранени връзки на състезател или друго лице, подлежащи на проверка от антидопингова организация по професионален или свързан със спорта начин, със спортно-техническо лице, което:

а) ако е под юрисдикцията на Антидопинговия център или друга антидопингова организация, изтърпява период на временно отстраняване, или

б) ако не е под юрисдикцията на Антидопинговия център или друга антидопингова организация или не е временно отстранено за установени при управление на резултатите нарушения на правилата на Световния антидопингов кодекс (наричан по-нататък Кодекса), но е било обвинено или лишено от права за криминално, професионално и дисциплинарно деяние, което би било считано за нарушение на антидопинговите правила, в случай че те биха били приложими към това лице; дисквалификацията на такова лице ще влезе в сила от датата на постановяване на нарушението (криминално, професионално или дисциплинарно) за срок минимум 6 години или за срока на наложеното наказание за криминално, професионално и дисциплинарно нарушение, или

в) служи като подставено лице или посредник на лице, описано в букви „а" и „б".

(3) За да се приложи ал. 2, т. 10, е необходимо състезателят или другото лице да е получил в писмен вид уведомление от Антидопинговия център или друга антидопингова организация с юрисдикция върху спортиста или другото лице или от САА за дисквалификацията на спортно-техническото лице и възможните последици от забранена връзка, както и че спортистът или другото лице могат основателно да избегнат връзката. Антидопинговият център може да информира спортно-техническото лице - обект на известието до спортиста или другото лице, че спортно-техническото лице може в 15-дневен срок да се обърне към антидопинговата организация и да обясни, че описаните в ал. 2, т. 10, букви „а" и „б" обстоятелства не се отнасят за него. Тази разпоредба се прилага и когато дисквалифициращото поведение на спортно-техническото лице се е случило преди посочената в чл. 25 от Кодекса ефективна дата. Спортистът или другото лице са длъжни да докажат, че установената връзка със спортно-техническо лице, описана в ал. 2, т. 10, букви „а" и „б", не е в професионален или спортен план. Когато Антидопинговият център или друга антидопингова организация знаят, че спортно-техническо лице отговаря на описаните в ал. 2, т. 10, букви „а", „б" и „в" критерии, те са длъжни да предоставят тази информация на САА.

(4) Предприемането на каквито и да е антидопингови процедури спрямо спортисти или други лица е недопустимо, преди те да са били известени за нарушението на антидопинговото правило съгласно правилата за управлението на резултати или преди разумен опит за известяването в рамките на десет години от датата на установяване на нарушението.

 

 

 

 

ЧАСТ ПЕТА

 

НАКАЗАНИЯ

 

Наказания

Чл 12. (1) При надлежно доказване на нарушение на антидопинговите правила, извършено от състезатели, картотекирани при БФЛА, както и от треньори, длъжностни лица и персонал на всички спортни клубове, членове на Българска Федерация лека атлетика, Управителният съвет на Българската федерация лека атлетика налага съответните санкции съгласно нормативните актове.

(2) Българската федерация лека атлетика изпълнява влезлите в сила решения за налагане санкции на лица, извършили нарушения на антидопинговите правила.

(3) Клубовете от които са картотекирани атлетите (към момента на извършване на нарушението), по отношение на които е констатирано нарушение на антидопинговите правила носят отговорност за заплащане на всички санкции, наложени на БФЛА за нарушение на антидопинговите правила и норми.

 

ЧАСТ ШЕСТА

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

 

Неуредени случаи

Чл. 13. Настоящите Антидопингови правила се приемат съгласно Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност на Националната антидопингова организация към Министерство на младежта и спорта – Република България, и са в съотвествие с Антидопинговите правила на Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF), разработени във връзка със Световния антидопингов кодекс на Световната антидопингова агенция. При непълноти и противоречия на настоящите правила с Антидопинговите правила на IAAF, се прилагат нормите на Антидопинговите правила на IAAF.

 

Валидност

Чл. 14. Тези Правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от Управителния съвет на БФЛА и действат в редакцията, в която са утвърдени, до последващо изменение.

 

Приложения

Чл.15. Настоящите Антидопингови правила включват като своя неразделна част актуалния към момента списък на забранените вещества (субстанции) и забранените методи, съставен от Световната антидопингова агенция  (WADA).

 

 

Настоящите правила са утвърдени на 08.08.2011 г, изменени и допълнени с решение на УС на Българска федерация лека атлетика на 26.03.2015г.