Welcome to www.bfla.org
 

0
Начало
0
Структура
0
Програми
0
Резултати 2018
0
Документи
0
0
Рекорди
0
Ранглисти
0
Линкове
0
Календар 2018
0
Архив
0
Картотека
0
Контакти

 


 

КАРТОТЕКА

 

Необходимите документи за членство на СК в БФЛА са:

1. Молба по образец, одобрен от управителния съвет на Федерацията.
2. Декларация, че кандидатстващият за членство спортен клуб приема устава на федерацията.
3. Декларация по чл. 28 от ПП на ЗФВС.
4. Съдебно решение за регистрация или за промени в устава относно целите и предмета на дейност на спортния клуб.
5. Копие от устава на спортния клуб, заверено от лицето, което го представлява.
6. Списък на треньорските кадри на клуба с отразена професионална квалификация и стаж по специалността и копие от документ (диплома или др.) удостоверяващ правото на заеманата длъжност в СК съгласно НАРЕДБА № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.)
7. Документ, удостоверяващ правото на ползване на спортен обект и/или съоръжение.
8. Състезателна карта.

Карототекиране на състезател

Картотекирането се извършва от БФЛА по предложение на членуващ в нея спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права, чрез сключен договор за спортна подготовка и развитие.
БФЛА вписва предложеното лице в нарочен регистър (картотека) и му издава официален документ - състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

Необходимите документи  за картотекиране на състезател

За картотекиране на състезател са необходими следните документи: 
1. Предложение за картотекиране на членуващ в БФЛА спортен клуб подписано  от председателят на съответния клуб. Предложението трябва да съдържа: Списък  на състезателите разпределени по възрастови групи, лични данни за всеки състезател, заявен  личният треньор на всеки състезател и посочен клуб, в който състезателят е бил картотекиран в предходната година на хартиен носител и в електронен вариант (excel), изпратен поне 1 ден преди датата за картотека на email: zaiavki@bfla.org

Предложението трябва да бъде придружено от:

1.1 Писмена молба до клуба от всеки състезател, който е навършил 18г.;
1.2 Писмена молба до клуба от всеки състезател придружeна със съгласието на родителите или настойниците , който не e навършил 18 г.;
1.3 Писмена молба до клуба от родителите или настойниците за всички състезатели, който не са нъвършили 14годишна възраст;
2. Медицинско свидетелство за периодичен медицински преглед;
3. Копие от документа за самоличност на състезателя или копие от акт за раждане (за състезателите под 18г.).
4. За чуждите граждани да имат разрешение за дългосрочно пребиваване в страната а гражданите на европейския съюз да разполагат с документ за продължително или постоянно пребиваване в страната.

По време на картотекирането на клубовете моля, представете категоризация на клуба, заедно с отчета за дейността по ПРАВИЛНИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2017 г. НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА (тото точки).

Правилник за разпределение на финансовите средства за 2018 г. на клубовете по лека атлетика членове на БФЛA.
1 Формуляр 1 за изчисляване на тото точки /excel/
1 Формуляр 2 за изчисляване на тото точки /excel/
1 Формуляр 1 за изчисляване на тото точки /pdf/
1 Формуляр 2 за изчисляване на тото точки /pdf/
1 Формуляр треньорски кадри /excel/
1 Формуляр за категоризация на клуба /word/

 

Молба образец
Декларация образец
Декларация чл.28 от ПП на ЗФВС образец
Състезателна карта образец
График за картотекиране

 

ОСНОВЕН СПОНСОР

ПАРТНЬОРИ

atletikabg.com

mtel

asicstrakia

predela

jkf

nutrim

net1


kids

 
 
©2004 Bulgarian Athletics Federation
Programming and design by R.Rangelov